C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2022 г.

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2022 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Добрич, за 2022 г.

Хинчо Михалев Хинев, лиценз № 25191 от министъра на правосъдието и гражданските свободи, Румъния, преводи от и на румънски език.

Несрин Хюсеин Йълмаз, турска филология, висше образование, преводи от и на турски език, специалист по турска филология и преподавател в СОУ.

Боряна Илиянова Христова, турска филология, висше образование, преводи от и на турски език, филолог, учител по турски език и литература.

Десислава Янушова Желязкова, магистър по българска филология, висше образование, преводи от и на полски език.

Илка Иванова Енчева, магистър по славянска филология – сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература, филолог, учител по български език и литература.

Татяна Тодорова Начкова, магистър по английска филология – превод и бизнес комуникация, висше образование, филолог преводач и специалист по бизнес комуникация, допълнителна квалификация – бакалавър по информатика.

 

 

 

Във връзка с Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г., уведомяваме за следното:
Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.
Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да се правят и лично от кандидатите.
Предложенията за включване в списъците се правят до Административния ръководител- Председател на Окръжен съд-Добрич.
Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл. 10, ал. 3 или 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител.
За вписването в списъка кандидатът представя към заявлението следните документи:
1. лична карта – копие;
2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
3. свидетелство за съдимост;
4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи;
5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;
6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност;
7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;
9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
Приложение 1 - заявление за вписване;
Приложение 2 - декларация;
Приложение 3 - декларация;
Приложение 4 - декларация.
В предложенията се вписват трите имена на преводача, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж като преводач и допълнителната квалификация, ако има такава. Тези обстоятелства се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.
Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи се правят до края на месец септември 2014г. /Съдебна палата-Добрич, Окръжен съд-Добрич, ет.6, ст.612/. Предложения за други промени-изменения и/или допълнения след публикуване на вече утвърден списък, могат да се правят през всяка текуща година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация