C C C C A+ A A- X

Обяви и конкурси


Класиране на участниците в конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Управител сгради”

(публикуван на 15.10.2020г.)


Списък на кандидатите, допуснати и недопуснати до конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Управител сгради” (публикуван на 25.09.2020г.)


ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ

КОНКУРС ЗА РАБОТА

 

На основание заповед № 303 от 18.08.2020 г. на И.ф.Адм.ръководител-председател на Окръжен съд – Добрич се обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Управител сгради”.

Кратко описание на длъжността „Управител сгради“: Подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в управлението на сградата, съоръженията, помещенията и инвентара в нея. Отговаря за строителството, ремонта, използването и стопанисването на сградата, помещенията и другите съоръжения към нея.

Минимални изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: Кандидатите за заемане на длъжността „Управител сгради“ трябва:

 1. Да имат минимална степен на завършено образование – средно техническо образование в областта на строителството;
 2. 2. Да имат най-малко 3 /три/ години професионален стаж в областта на строителството или строителния контрол;
 3. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 4. Да са навършили пълнолетие;
 5. Да не са поставени под запрещение;
 6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 7. Да не са лишени по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 8. Да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 9. Да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 10. Да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище (изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидатът спечели конкурса);
 11. Да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия;
 12. Да не са съветник в общински съвет;
 13. Да не са народен представител;
 14. Да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

Специфични изисквания за заемане на длъжността съгласно чл.140, ал.1, т.3 от ПАС:

 1. Много добри комуникативни и организационни умения;
 2. Много добри умения за работа в екип;
 3. Отлични познания относно Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ , нормативната уредба свързана с противопожарната охрана, както и по общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт /ЗСВ/, Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/);
 4. Умения да работят със стандартно офис-оборудване;
 5. Да имат познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;
 6. Познаване на основните задължения на длъжността „Управител сгради“;
 7. При встъпването си в длъжност, съдебният служител е длъжен да подава пред работодателя декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Минимален размер на основната заплата за длъжността „Управител сгради“

824 лв., максимален размер: 1 336 лв.

Начин на провеждане на конкурса:

1.Първи етапразглеждане на постъпилите документи и допускане на

определените кандидати до следващия етап /ако отговарят на посочените минимални изисквания/.

2.Втори етап – писмен изпит, който ще се състои в писмен тест за установяване познанията по ЗУТ, ЗОП, ЗСВ и ПАС.

3.Трети етап – устен изпит, който ще се проведе веднага след писмения, чрез задаване на еднакви за всички кандидати въпроси.

Оценяването на допуснатите кандидати ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка се формира като средноаритметична стойност от сбора на оценките, поставени от членовете на комисията по писмения и устния изпит за всеки отделен кандидат. Крайната оценка се закръгля до втори знак след десетичната запетая. За успешно издържал конкурса, се счита кандидат получил оценка не – по ниска от много добър 4,50.

Необходими документи, които следва да бъдат представени лично от кандидата за длъжността „Управител сгради“ или чрез пълномощник (представя се пълномощно):

 1. Писмено заявление за участие в конкурс – по образец;
 2. Автобиография – тип CV – подписана от кандидата;
 3. Актуално свидетелство за съдимост - оригинал;
 4. Медицинско свидетелство за започване на работа със заверка от центъра за психично здраве, че кандидатът не страда от психически заболявания – оригинал;
 5. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност (заверени за вярност от кандидата);
 6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка и други документи, удостоверяващи професионалния стаж (заверени за вярност от кандидата);
 7. Декларация чл.340а, ал.1 и ал.2 ЗСВ – по образец;
 8. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, aл.1 от Кодекса на труда – по образец;
 9. Декларация по чл. 136 ПАС– по образец;
 10. Декларация/съгласие за обработване на лични данни – по образец;
 11. Пълномощно за подаване на документи /в случай, че това не се прави лично от кандидата/;
 12. По преценка на кандидата могат да се подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията му за обявената длъжност, препоръки от предишни работодатели.

Срок на подаване на документи: 1 /един/ месец от публикуване на обявата за конкурса. При подаване на документите кандидатите получават на Информационен център – Окръжен съд - Добрич длъжностна характеристика за „Управител сгради“. Получаването на длъжностната характеристика се удостоверява от кандидата с декларация, която се прилага към внесените документи. Подаването на документите се извършва лично или чрез пълномощник /представя се пълномощно/. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на информационното табло и публикувани на интернет страницата на съда не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото на провеждане на втория и третия етап от конкурса. На информационното табло и на интернет страницата на съда ще се обявяват всички съобщения във връзка с конкурса.

Място и срок на подаване на документите за конкурса: Документи за участие в конкурса се подават в Съдебна палата. гр.Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7, на Информационен център – Окръжен съд гр.Добрич всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, срещу входящ номер.

Информираме Ви, че данните които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Окръжен съд – Добрич се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА", БР. 94 от 20.08.2020г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация