C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

Администрацията на Окръжен съд - Добрич е ангажирана с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните и от друг източник (информация по чл. 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните)

 1. Данни за администратора и за контакт с него

Администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с дейността на Окръжен съд, е Администрацията на Окръжен съд - Добрич.

Данните за контакт с администратора са:

гр. Добрич, 9300, ул.“Д-р Константин Стоилов“  №7 - адрес, на който можете да изпратите Вашите искания за упражняване на права.

На същия адрес в дните от понеделник до четвъртък, в интервалите от 10.00-12.00 и 14.30-17.00 часа, можете лично да подадете Вашите искания за упражняване на права.

Същите действия можете да предприемете и като изпратите Вашите искания по електронна поща на адрес info@os-dobrich.com.

 1. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

В Администрацията на Окръжен съд - Добрич със заповед на Председателя е определено длъжностно лице по защита на данните и данните за контакт с него са: Николинка Колева – съдебен администратор в Окръжен съд, тел.: 058/652031, електронна поща dos.n.koleva@gmail.com

 1. Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват в Окръжен съд – Добрич.

Окръжен съд – Добрич обработва лични данни за постигане на следните цели, които отразяват и основанията за тяхното обработване:

3.1. Изпълнение на правомощията на Окръжен съд - Добрич и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл. 6, пар. 1, букви „в“ и „д от Общия регламент относно защитата на данните)

За тази цел се обработват лични данни:

- на лица /страни и процесуални представители/, които сезират Окръжен съд – Добрич с искови молби, жалби, протести и други подобни искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, данни, свързани с присъди/административни наказания и/или данни относно здравословното състояние. Използването на данните за съответните лица е за служебни цели, свързани с обработването и движението на делата;

- на вещи лица – назначени по делата в ОС - Добрич, обработваните за тях данни са свързани с физическа идентичност и свързани с изплащане на техните възнаграждения.

3.2. Инициативи на Административния ръководител на Окръжен съд – Добрич и други подобни обществено значими цели  (на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ и чл. 9, пар. 2 буква „а“ от Общия регламент за защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. С оглед инициативата, това са данни, свързани с физическа, културна и др. идентичност. Използването на личните данни е за постигане на целите на инициативата, за изпращане на кореспонденция, за информиране на обществеността за резултатите от нея – Ден на отворените врати, Образователна програма и др. Окръжен съд - Добрич периодично организира и провежда конкурси за детско творчество, чиято основна цел е запознаване на децата като най-уязвима група на обществото ни с работата на органите на съдебната власт.

Участието в конкурса е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на участие в конкурса и популяризиране на детското творчество.

Окръжен съд – Добрич насърчава художественото и творческо изразяване на децата, като осигурява балансирана защита и по отношение защитата на личните данни.

3.3.  Управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл. 6, пар. 1, буква “в“ и чл. 9, пар. 2, буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните).

За тази цел се обработват лични данни на кандидатите за работа, на магистрати и служители в Окръжен съд - Добрич и на физическите лица, изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

Окръжен съд - Добрич определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. ОС - Добрич връща документите, по начина, по който са подадени.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата.

При изпълнение на договорите се обработват лични данни на отделни физически лица, необходими конкретно за изпълнение на договора. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон.

Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели.

Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

3.4. Видеонаблюдение – в сградата на съда се извършва видеонаблюдение с охранителна цел от ОЗ „Охрана“- Добрич. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

3.5. Посетители - обработването на лични данни на посетители на съда се извършва от ОЗ „Охрана“- Добрич. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Окръжен съд - Добрич и контрол на достъпа.

3.6. Искания по Закона за достъп до обществена информация – при обработването на исканията по ЗДОИ се обработва информация за отделни субекти, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Окръжен съд - Добрич предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона.

 1. Категории получатели на лични данни извън Администрацията на Окръжен съд - Добрич

Администрацията на Окръжен съд - Добрич разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт и други);

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите в Администрацията на Окръжен съд - Добрич;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица

Администрацията на Окръжен съд - Добрич не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

 1. Срок за съхранение на данните

Окръжен съд - Добрич прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, в зависимост от вида на данните срокът за съхранение.

Сроковете за съхранение на документите, съдържащи лични данни, са регламентирани в Номенклатурата на делата със срокове за съхраняването им, образувани от дейността на Окръжен  съд – Добрич и са съобразени със ЗНАФ и ПАС.

 1. Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

-  право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

-  право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

- право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

- право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

- право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

 1. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Окръжен съд – София-град.

 1. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране

В Администрацията на Окръжен съд - Добрич не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Окръжен съд – Добрич, в изпълнение на законовите си задължения, предава личните данни в трети страни или международни организации. Предаването на лични данни на трети страни се извършва при пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по силата на международни споразумения, като договор за правна помощ и др., с които се урежда предаването на лични данни и които включват адекватно ниво на защита на основните права на субектите на данни.

 1. Значение на предоставените личните данни

В голяма част от случаите, в които Администрацията на Окръжен съд - Добрич обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания, които са анонимни.

 1. От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от Администрацията на Окръжен съд - Добрич лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други или в документи, предоставяни от публични органи.                      

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация