C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд – Добрич има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент).

Данни за контакт с администратора - ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ:

Адрес: град Добрич 9300, ул. „Д-р Константин Стоилов” № 7,

Работно време: понеделник – петък, 08:00ч. – 17:00ч.

Електронна поща: info@os-dobrich.com

Интернет страница: https://dobrich-os.justice.bg/

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Николинка Иванова Колева – съдебен администратор

Електронна поща: dos.n.koleva@gmail.com

 

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

 • Човешки ресурси;
 • Контрагенти;
 • Вещи лица;
 • Искания по ЗДОИ;
 • Видеонаблюдение;
 • Жалби, сигнали и други искания;

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

Окръжен съд – Добрич обработва личните Ви данни като задължително изискване за изпълнение на правомощията си и законовите задължения, на основание чл.6, §1, б.“в“ и „д“ от Регламента. Непредставяне на лични данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по исканията Ви. За разглеждането на гражданските дела, представянето на лични данни е задължително изискване за редовност на исковата молба по ГПК и непредставянето им може да бъде оставяне на исковата молба без движение или нейното връщане.

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Окръжен съд - Добрич.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно - осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Окръжен съд - Добрич осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с изискванията на ЗСВ, ПАС и КТ.

Окръжен съд - Добрич обработва и публикува, когато това се изисква от закона, лични данни на служители и лица заемащи висши публични длъжности, в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от Окръжен съд - Добрич по смисъла на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Вещи лица и други

Личните данни се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, финансово-счетоводна отчетност.  За тези цели се обработват данните на физически лица – вещи лица, преводачи и съдебни заседатели, които съдът е назначил по делата. Обработваните данни включват физическа идентичност /имена, ЕГН, данни по лична карта, адрес, телефонен номер и др./. Данните се предоставят от физическите лица при изплащане на възнагражденията им и се съхраняват в сроковете предвидени от Закона за счетоводството и номенклатурата за сроковете на съхранение на делата и документите в съда.

Искания по ЗДОИ

Във връзка с разглеждането на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Окръжен съд - Добрич предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.

Видеонаблюдение

В Окръжен съд - Добрич се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. В случай, че се изисква такава информация, същата се предоставя само след писмено заявление. В него задължително се посочва за какъв период от време се изисква информация. След одобрението им се предоставя нужната информация на електронен носител и то за точно определения период от време и от съответната охранителна камера. Данните се обработват изцяло  на електронен носител от служители съгласно тяхната длъжност. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от един месец. Обработването на лични данни на посетители на Окръжен съд - Добрич се извършва чрез обработващ лични данни служител от ОЗ „Охрана“, към ГД „Охрана“ – Министерство на правосъдието. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Съдебната палата и контрол на достъпа.

Жалби, сигнали и други искания

Жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията Окръжен съд - Добрич, като правораздавателен орган, се подават по реда и условията на действащото законодателство.

При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред Окръжен съд - Добрич, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на съда в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Обработване на лични данни на деца

Като елемент от дейността за повишаване на правната култура на децата, Окръжен съд - Добрич периодично организира и провежда дни на отворени врати и участие в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Окръжен съд - Добрич дава възможност за изява сред учениците, като се организират конкурси за есета, рисунки и др. За тази цел родителите попълват декларация за съгласие за обработване на личните данни на децата им.

Участието е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги:

Когато подавате жалба, заявления, искания или депозирате доказателства през предоставените за целта образци, както и когато се регистрирате в „Портал за достъп до съдебни дела“, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни в защитен сървър, собственост на Висш съдебен съвет.

Окръжен съд - Добрич използва предоставената от Вас информация само за създаване на потребителски профил и не предоставя тази информация на трети лица.

 

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за прозрачност не покрива препратките в сайта на Окръжен съд - Добрич към други уебсайтове.

Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на посещаваните от Вас уебсайтове.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Окръжен съд - Добрич

Администраторът на данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, министерства и други);

- банки, с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистрати, съдебни служители и др. в Окръжен съд – Добрич;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Окръжен съд – Добрич извършва трансфер на лични данни в други държави /по дела с участник на лице от чужбина или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз, или трета страна/, когато това задължение произтича от нормативни актове /международен договор/ и само в рамките на правораздавателната дейност.

Срок за съхранение на личните данни 

Като администратор на лични данни Окръжен съд – Добрич обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове. В Окръжен съд – Добрич е утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Същата е утвърдена от Териториален отдел „Държавен архив“ – Добрич. Класирането на делата и документите в нея е съобразено с дейността на съдилищата, регламентирани в ЗСВ и ПАС. След приключване на делата, деловодните книги и регистри, същите се предават в архив и при изтичане на определените срокове за съхранение, се унищожават чрез рециклиране по начин, по който не могат да бъдат възстановени. Със срок „постоянен“ в Окръжен съд – Добрич се съхраняват отчетните доклади, протоколи и материали от общи събрания на съдиите. За документи, свързани с трудовоправни отношения е определен  срок за запазване - 50 години. Документи, които имат временно оперативно - справочно значение са със срокове за запазване  3, 5 или 10 години съгласно Номенклатурата.

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.
 8. Правото на оттегляне на съгласието по всяко време, когато обработването на личните данни се основава на съгласие на лицето.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Администраторът /Окръжен съд – Добрич/ предоставя на субекта най-малко следната информация:

 1. Данните, които идентифицират Окръжен съд – Добрич;
 2. Целите и основанието за обработването;
 3. Категориите лични данни, отнасящи се до съответното физическо лице;
 4. Източника на данни;
 5. Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
 6. Срока на съхранение на данните
 7. Право на достъп, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на събраните данни.

Право на жалба до Надзорен орган

При забавяне или отказ за цялостно или частично предоставяне на информация, при ограничаване на достъпа до информацията, при отказ за коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни от страна на администратора и ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до надзорен орган, както следва:

 1. Жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет, с адрес – гр. София, 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 17 – При нарушаване правата ви по Регламент (EC) 2016/679 и по ЗЗЛД при обработване на лични данни от Окръжен съд – Добрич, свързани с изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт по чл. 17 ал.1 т.1 от ЗЗЛД – само в пряката същинската правораздавателна дейност, при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт, респективно на целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, имате право да подадете жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му, на основание чл. 38б от ЗЗЛД.
 2. Жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: София, 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Телефон: 02 9153 518; Web site: www.cpdp.bg; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg   

Ако считате, че правата Ви са нарушени при обработване на лични данни от съда, извън същинската правораздавателна дейност в дейностите, съпътстващи правораздаването, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да се подаде с писмо, по факса или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на основание чл. 38а ал.1 от ЗЗЛД.

Окръжен съд-Добрич запазва правото да променя  политиката си за защита на личните данни и прозрачност при обработване на информацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация