C C C C A+ A A- X

Стажант юристи

Министерството на правосъдието съобщава на всички заинтересовани лица, че удостоверенията за юридическа правоспособност се връчват на успешно издържалите изпита стажант-юристи в сградата на министерството, находяща се на ул. Дондуков № 2А, етаж 7, стая № 733, от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.

За започване на стаж за придобиване на юридическа правоспособност лицата, отговарящи на изискванията на чл. 295 от ЗСВ, подават в Министерство на правосъдието следните документи (чл. 296 от ЗСВ):

1. Заявление за започване на стаж по образец;
2. Нотариално заверено копие на диплома или уверение за завършено висше образование по специалността "Право";
3. Свидетелство за съдимост;
4. Копие от документ за самоличност;
5. Копие от удостоверението за пребиваване – за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз
Срокът за подаване на документите е до 10 число на месеца, предшестващ началото на стажа.
При наличие на изискуемите документи по чл. 296 от ЗСВ, Министърът на правосъдието издава заповед на основание чл. 297, ал. 1 от ЗСВ, за разпределяне на стажант-юриста към окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният му адрес.
Заповедите на Министъра на правосъдието за разпределяне на стажант-юристите на стаж се изпращат служебно в съответния окръжен съд.
За начало на стажа се смята денят, в който стажант-юристът е постъпил в съответния съд. При постъпване на стажант-юриста на стаж му се издава стажантска книжка от окръжния съд.
Стажът се провежда по ред, определен от председателя на окръжния съд.
Съгласно заповед № 1068/2010 г. на председателя на Софийски градски съд, стажант-юристите, разпределени на стаж към Софийски градски съд следва да се явят в съда за започване на стаж на първо число на съответния месец, в 14.00 часа в сградата на Съдебната палата, бул. Витоша № 2, вход от към ул. Позитано, сутерен, кабинет № 69.


Стажант-юристите, преминали законоустановения стаж, чрез председателя на съответния окръжен съд подават следните документи за явяване на изпит:
1. Заявление за допускане до изпит, по образец;
2. Акт за встъпване в длъжност;
3. Акт за напускане от длъжност;
4. Стажантска книжка, надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствен отдел, адвокат и нотариус.

Списъкът на допуснатите стажант – юристи до явяване на изпит за придобиване на юридическа правоспособност се обявява на Интернет страницата на Министерство на правосъдието (в раздел Съобщения) 3 дни преди деня на изпита.

На стажант – юристите, успешно положили изпит за придобиване на юридическа правоспособност, се издава удостоверение, което се получава лично или от упълномощено лице в Министерство на правосъдието срещу представен документ за самоличност и/или пълномощно и документ за платена такса.

Датите за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност през 2017г. са видни от Заповед № СД-03-567/04.11.2016 година.

 

За явяване на изпит стажант-юристът подава писмено заявление до министъра на правосъдието чрез председателя на съответния окръжен съд, към което прилага акт за встъпване в длъжност, акт за напускане от длъжност и стажантска книжка, надлежно заверена от съответния съд, прокуратура, следствен отдел, адвокат и нотариус.

Списъкът на допуснатите до изпита стажант-юристи се публикува на официалната страница на Министерството на правосъдието в Интернет в тридневен срок преди датата на провеждането на изпита.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с издаване на удостоверения за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт и дубликати на удостоверения по чл. 301 от ЗСВ, Ви уведомяваме, че дължимите такси в размер на 12 лв. за удостоверение и 6 лв. за дубликат, по т. 62м и 62н от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 на Министерския съвет от 1992г.(обн., ДВ,бр.71 от 1992г.; изм. и доп. ДВ,бр. 92 от 1992г.; бр. 32 и 64 от 1993г., бр. 45 и 61 от 1994г., бр. 15 от 1996г., бр. 2, 28 и 36 от 1997г., бр. 20 от 1998г.; попр. Бр. 24 от 1998г.; изм. и доп., бр.95 от 1998г., бр. 14 от 2000г.,бр. 19 и 89 от 2001г., бр. 83 от 2002г.,бр. 66 от 2003г.; бр. 6 и 69 от 2004г., бр. 94 от 2005г., бр. 35, 75 и 105 от 2006г., бр. 75 от 2007г., бр. 22 от 2008г., бр. 39 и 77 от 2009г. – в сила от 1.10.2009г.), следва да се внасят по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN BG09BNBG96613000173701.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация